...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข // Term and conditions

1. ผู้ให้บริการจะให้บริการตามมาตราฐานที่เท่าเทียมกับมาตราฐานของอุตสาหกรรม แต่ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อค่าเสียหายไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ ต่อผลกำไร ผลตอบแทนรวมถึงความสูญหายหรือเสียหายใดๆไม่ว่าทางตรงหรืออ้อมของธุรกิจท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
2. ผู้รับบริการตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำและให้คำรับรองและรับประกันต่อผู้ให้บริการว่าข้อมูลรวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบ โลโก้รวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ตนเป็นเจ้าของเท่านั้นและจะไม่ทำการใดๆอันเป็นการรบกวนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ผู้รับบริการจะปกป้องและยินดีชดใช้ ผู้ให้บริการต่อการขู่เข็ญ ความสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง การฟ้องร้องเป็นคดีความ (รวมถึงค่าทนายความ) อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลใดๆรวมถึงทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ผู้รับบริการให้มาทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รับบริการตกลงว่าสินค้าที่ตนนำเสนอนั้นถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้ขออนุญาตจากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบแล้วตามกฎหมายทุกประการ
3. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยการส่งหนังสือบอกเลิกให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายภายใน30วันทั้งนี้ผู้รับบริการจะไม่ได้รับเงินคืนจากการบอก เลิกสัญญาก่อนกำหนดครบอายุสัญญา
4. สัญญาฉบับนี้ถือเป็นความลับระหว่างคู่สัญญาและคู่สัญญาตกลงจะไม่เปิดเผยสัญญาฉบับนี้รวมถึงข้อมูลที่ได้รับระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางประการของผู้รับบริการกับเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทางการเงิน หรืออื่นๆกับธนาคารหรือคู่ค้าหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆไปและให้มีผลบังคับใช้หลังจากผู้ให้บริการได้แจ้งให้ทราบแก่ผู้รับบริการ 10วันล่วงหน้า
6. ภาษีให้ใช้กฎหมายไทยเป็นหลัก
7. สัญญาฉบับนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทยและหากมีกรณีพิพาทให้ได้รับการตัดสินจากศาลไทยที่มีเขตอำนาจ
8. โดยการทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับบริการยอมรับว่าผู้ให้บริการได้บอกกล่าวการใช้ระบบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและผู้รับบริการเข้าใจระบบและรายละเอียดของแต่ละฟังค์ชั่น เป็นอย่างดีแล้วจึงลงนาม ทำสัญญาเพื่อผูกพันตนไว้เป็นหลักฐาน

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินสำหรับบริการทั้งหมดหรือ บางส่วน ทั้งส่วนบริการ Premium Poi และ Bidding ที่เติมเข้าระบบ เนื่องจากจำเป็นต้องโอนเงินกลับเข้าไปที่ประเทศจีน จึงทำให้ไม่สามารถคืนเงิน ได้